Definities

Mediums NL

Is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediums NL B.V. gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en uitgeven van software, alsmede het ontwikkelen van een consulentenplatform waardoor consulenten makkelijker en beter in contact kunnen komen met de Bezoekers/ Eindgebruikers, gevestigd te Vlaardingen aan de George Stephensonweg 3, (3133 KJ) (hierna: “Mediums NL”);

Opdrachtgever / Gebruiker

Iedere natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar) of rechtspersoon in opdracht van wie Mediums NL producten en/of Diensten levert en/of verricht, dan wel met wie Mediums NL een Overeenkomst aangaat of met wie Mediums NL in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst; Opdrachtgever/Gebruiker verder ook een consulent kan voor hem ontwikkelde consulentenplatform gebruiken om zichzelf te presenteren aan, en te chatten en/of communiceren met potentiele Bezoekers/Eindgebruikers. Opdrachtgever/Gebruiker wordt voor toelating tot het consulentenplatform gevraagd bewijs te leveren van meerderjarigheid door een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs bij de Overeenkomst te voegen. Als Opdrachtgever/Gebruiker derden toestaat om onder zijn of haar account gebruik te maken van het consulentenplatform dient Opdrachtgever/ Gebruiker er voor zorg te dragen dat van deze derden ook bewijs geleverd is van meerderjarigheid door een kopie van zijn of haar geldige identiteitsbewijs aan Mediums NL te leveren.

Bezoeker/Eindgebruiker

Iedere natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar) die geïnteresseerd is om te chatten en/of communiceren met de Opdrachtgever/Gebruiker (Consulent) op een voor hem ontwikkelde consulentenplatform.

Consulentenplatform

Een platform opgezet door Mediums NL die special ontwikkeld is voor Opdrachtgever/Gebruiker om ervoor te zorgen dat hij makkelijker en beter in contact kunnen komen met de Bezoeker/Eindgebruiker;

Offerte

Het Schriftelijke aanbod van Mediums NL om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid zaken te leveren of een vooraf afgebakende Dienst uit te voeren;

De opdracht tot levering c.q. het accepteren van de Offerte van Mediums NL door Opdrachtgever/Gebruiker. De Order leidt tot de Overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van Mediums NL;

Order/Opdracht

De opdracht tot levering c.q. het accepteren van de Offerte van Mediums NL door Opdrachtgever/Gebruiker. De Order leidt tot de Overeenkomst, mits aangegaan door een daartoe bevoegd persoon van Mediums NL;

Goederen

Bestaan uit alle zaken en alle vermogensrechten (dus intellectuele eigendommen zijn hierbij inbegrepen);

Intellectuele eigendom

Intellectueel eigendom (IE-recht) is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Onder het IE-recht vallen onder andere het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrechten het octrooirecht;

Dienst

Arbeid die men ten behoeve van anderen verricht. Mediums NL zorgt ervoor dat als consulent zich aanmeld op, een door Mediums NL ontwikkelde consulentenplatform, zijn/haar profiel op 800+ websites te zien zal zijn.

Overeenkomst

Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij Mediums NL en een of meerdere partijen een verbintenis is aangegaan, elke wijziging of aanvulling, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding ter uitvoering van die verbintenis;

Partijen

Mediums NL, de Opdrachtgever/Gebruiker en/of de Bezoeker/Eindgebruiker.

Schriftelijk

Elektronisch dataverkeer en/of berichtenverkeer per telefax en/of berichtenverkeer per post of bezorging anderszins van Schriftelijke stukken.

 

Inhoudsopgave Algemene voorwaarden


Artikel 1 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen
Artikel 3 Prijs en Prijsherziening
Artikel 4 Levertijd
Artikel 5 Omvang van de Dienstverlening
Artikel 6 Overmacht
Artikel 7 Reclame
Artikel 8 Beveiliging en verantwoordelijkheid Opdrachtgever/Gebruiker
Artikel 9 Intellectueel eigendom en technische standaarden
Artikel 10 Betaling
Artikel 11 Geheimhouding
Artikel 12 Promotioneel gebruik
Artikel 13 Meerwerk
Artikel 14 Terugbrengen van verhuurde of in bruikleen gegeven goederen
Artikel 15 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever/Gebruiker
Artikel 16 Aansprakelijkheid
Artikel 17 Ontbinding
Artikel 18 Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

Artikel 1 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, Offerte en Overeenkomst tussen Mediums NL en Opdrachtgever/Gebruiker met betrekking tot leveren van Diensten en Goederen. De Algemene Voorwaarden – onder welke benaming ook – van Opdrachtgever/Gebruiker, zijn niet van toepassing. Deze worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen Schriftelijk worden overeengekomen. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Algemene Voorwaarden. Zodra Opdrachtgever/Gebruiker voor de eerste keer akkoord heeft gegeven voor de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, zal de inhoud en toepasbaarheid hiervan gelden voor deze en verdere opdrachten die Mediums NL voor Opdrachtgever/Gebruiker uitvoert. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Mediums NL voor de uitvoering waarvan door Mediums NL derden dienen te worden betrokken. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zouden zijn of vernietigd zouden worden, dan blijft het overige in de Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mediums NL zal nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent één of meerdere bepalingen, dan dient de uitleg daarvan ‘naar de geest’ van deze bepalingen bepaald te worden. Indien er zich een situatie voordoet, waarin niet is voorzien door deze Algemene Voorwaarden, dan dient deze ‘naar de geest’ van deze bepalingen opgelost te worden. Indien Mediums NL niet steeds een strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan neemt dit niet weg dat de bepalingen hierdoor niet meer van toepassing zouden zijn. Voorts vervalt het recht van Mediums NL niet om strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in andere gevallen te verlangen.

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen

Alle Offertes en/of aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor Mediums NL vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden. Indien een vrijblijvende Offerte en/of aanbieding wordt aanvaard, heeft Mediums NL het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door Mediums NL verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en kunnen Mediums NL niet verweten worden.Mediums NL kan niet aan zijn Offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever/Gebruiker er redelijkerwijs vanuit kon gaan dat de Offerte en/of aanbieding – of een deel hiervan – een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

Artikel 3 Prijs en prijsherziening

Alle door Mediums NL opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. De overeengekomen prijzen en tarieven luiden in euro’s, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Een prijsopgave van Mediums NL bindt haar niet en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Opdrachtgever/Gebruiker. Mediums NL heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen/goederen en/of diensten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd. Elke verandering van de factoren die op de prijs van Mediums NL van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- en uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, stijging van salarissen en/of uurlonen van opdrachtnemers, kan Mediums NL doorberekenen aan Opdrachtgever/Gebruiker. Opdrachtgever/Gebruiker is slechts bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden, indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de Order door Mediums NL geschiedt en mits Opdrachtgever/Gebruiker een beroep op de vernietigingsgronden toekomst als bedoeld in artikel 6:235 BW. Opdrachtgever/Gebruiker vrijwaart Mediums NL voor alle kosten en schade die voor Mediums NL mochten voortvloeien uit het feit:
I.dat Opdrachtgever/Gebruiker niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelastingof een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat;
en/of
II. dat Opdrachtgever/Gebruiker onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan Mediums NLen/of de autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

Artikel 4 Levertijd

De opgegeven levertijden en/of opleverdatum zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een niet tijdige levering en/of opleverdatum dient Mediums NL derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Opdrachtgever/Gebruiker draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.

Bij overschrijding van enige termijn heeft Opdrachtgever/Gebruiker geen recht op (schade)vergoeding te zake. Opdrachtgever/Gebruiker heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever/Gebruiker redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever/Gebruiker is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de Overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

De levertijd en/of opleverdatum gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
I.de dag van totstandkoming van de Overeenkomst;
II.de dag van ontvangst door Mediums NL van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke;
III.de dag van ontvangst door Mediums NL van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever/Gebruiker eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Artikel 5 Omvang van de Dienstverlening

Mediums NL heeft een consulentenplatform opgezet. Dit platform kan gebruikt worden door geïnteresseerde personen om zichzelf te presenteren aan, en te chatten/communiceren met, potentiële Bezoekers/Eindgebruikers. Opdrachtgever/Gebruiker kan foto/video/audio presentaties en chat-gesprekken/communicatie aanbieden aan Bezoekers/Eindgebruikers door het consulentenplatform te gebruiken. De Dienstverlening die Mediums NL aan de Opdrachtgever/Gebruiker zal leveren omvat de in de Overeenkomst of Offerte vernoemde Diensten. De Diensten bestaan in iedere geval uit het beheren van het consulentenplatform, het bieden van de technische mogelijkheden om foto/video/audio presentaties aan te bieden en/of chat-gesprekken/communicatie te kunnen voeren met Bezoekers/Eindgebruikers. Mediums NL is vrij om het consulentenplatform te wijzigen, opnieuw te ontwerpen of bepaalde onderdelen achterwege te laten. Dit geldt ook voor alle promotiemateriaal, reclame-banners, e.a. die dienen om het consulentenplatform te promoten. Opdrachtgever/Gebruiker kan het consulentenplatform gebruiken om opnames of snapshots van een `live' webcam-sessie te maken welke door Mediums NL voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt.

Artikel 6 Overmacht

Indien de levering en/of opleverdatum geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Mediums NL gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de Overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen te zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan Opdrachtgever/Gebruiker te betalen. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: elke van de wil van Mediums NL onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Mediums NL of van haar leveranciers. Mediums NL kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of derving van opbrengsten wanneer het consulentenplatform door overmacht niet (correct) functioneert. Onder overmacht wordt mede verstaan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers van Mediums NL, zoals stroomuitval of geplande niet-beschikbaarheid van apparatuur voor onderhoud.

Artikel 7 Reclame

Klachten dienen Schriftelijk binnen vijf werkdagen na uitvoering van de opdracht te geschieden, waarbij Mediums NL niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is. Indien de Opdrachtgever/Gebruiker tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever/Gebruiker blijft in dat geval ook gehouden tot nakoming van de Overeenkomst. Opdrachtgever/Gebruiker zal alle door Mediums NL voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Mediums NL daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever/Gebruiker.

Artikel 8 Beveiliging en verantwoordelijkheden Opdrachtgever/Gebruiker

Mediums NL en Opdrachtgever/Gebruiker staan ervoor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn. Hierdoor wordt voorkomen dat er ongeautoriseerd gebruik kan worden gemaakt van de apparatuur of systemen. Opdrachtgever/Gebruiker heeft volledig vrije keuze met betrekking tot deelname en publicatie van zijn of haar foto/video/audio presentaties en communicatie met Bezoekers/Eindgebruikers. Opdrachtgever/ Gebruiker beslist volledig vrij over het tijdstip, de duur en de inhoud van de presentatie. Opdrachtgever/Gebruiker handelt onafhankelijk. Opdrachtgever/Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Bezoekers/Eindgebruikers te weigeren of de verbinding met een Bezoeker/Eindgebruiker te verbreken. Opdrachtgever/Gebruiker is van rechtswege verplicht de wettelijke en maatschappelijke normen te hanteren welke gelden in het land van ingezetene. Het is Gebruiker derhalve verboden om:

*Illegale pornografie aan te bieden via het consulentenplatform, zoals sexuele activiteiten met minderjarigen of dieren, presentaties die geweld verheerlijken of bezoekers aanzetten tot zulke activiteiten;*Servers of netwerken te onderbreken die betrekking hebben tot het consulentenplatform;*Kopiëren, dupliceren, imiteren, verkopen, doorverkopen van het consulentenplatform of delen ervan zonder dat Mediums NL hiervoor schriftelijke toestemming gegeven heeft;*Data door te sturen via het consulentenplatform die virussen, wormen of malafide bevatten, of die elektronische systemen of gegevens van Mediums NL, Bezoekers/Eindgebruikers en/of andere gebruikers kan beschadigen of vernietigen.

Opdrachtgever/Gebruiker verklaart hierbij Mediums NL te vrijwaren van klachten van derde partijen, met betrekking tot illegale presentaties of ongeoorloofde acties door Opdrachtgever/Gebruiker. Opdrachtgever/Gebruikers die in strijd met het vorenstaande handelen kunnen door Mediums NL worden uitgesloten van verdere deelname aan het consulentenplatform. Opdrachtgever/Gebruiker wordt geacht om de persoonsgegevens in de Overeenkomst correct en volledig weer te geven. Opdrachtgever/Gebruiker wordt daarnaast geacht Mediums NL schriftelijk of per e-mail op de hoogte te brengen van wijzigingen in elk van deze gegevens.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten en technische standaarden

Het intellectuele eigendom van de software en voor zover mogelijk op de producten en/of diensten, berust bij Mediums NLMediums NL is vrij in de keuze van internet service provider (ISP) en in grafisch ontwerp en uitvoering van het consulentenplatform.

Artikel 10 Betaling

Opdrachtgever/Gebruiker geeft Mediums NL toestemming de opbrengsten gegenereerd via het consulentenplatform in naam en op rekening van Mediums NL te ontvangen.
Mediums NL zal Opdrachtgever/Gebruiker de mogelijkheid verschaffen de opbrengsten online te raadplegen op een webpagina met een loginnaam en wachtwoord dat na inschrijving wordt bekend gemaakt aan Opdrachtgever/Gebruiker.
Daarnaast zal Mediums NL Opdrachtgever/Gebruiker maandelijks op de hoogte brengen (door middel van een overzicht) van de opbrengsten in de voorbije kalendermaand. Dit overzicht zal de relevante gegevens voor de uitbetaling bevatten.
Mediums NL zal deze opbrengsten, verminderd met de gebruikersvergoeding uitbetalen na het ontvangen van de retributies van de ingeschakelde betalingsoperators. De uitbetaling aan Opdrachtgever/Gebruiker gebeurt via overschrijving op een bankrekeningnummer welk is opgegeven in deze Overeenkomst. Opdrachtgever/Gebruiker geeft Mediums NL het recht een gebruikersvergoeding in te houden voor de geleverde diensten.
Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen aan Opdrachtgever/Gebruiker binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van Opdrachtgever/Gebruiker in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
Eventuele bezwaren tegen betalingen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen vijf werkdagen Schriftelijk ter kennis van Mediums NL worden gebracht. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan Opdrachtgever/Gebruiker toe te rekenen oorzaak, zal Opdrachtgever/Gebruiker zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is Schriftelijk aan Mediums NL mededelen.
Het indienen van een bezwaar zoals genoemd in lid 9.3 schort de betalingsverplichting niet op.
Alle buitengerechtelijke kosten welke door Mediums NL ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever/Gebruiker. In ieder geval is Opdrachtgever/Gebruiker bij verzuim aan Mediums NL een minimaal bedrag verschuldigd op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Mediums NL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever/Gebruiker worden verhaald. Opdrachtgever/Gebruiker is eveneens de wettelijke rente over de verschuldigde incassokosten verschuldigd.

Artikel 11 Geheimhouding

Mediums NL en Opdrachtgever/Gebruiker erkennen dat de gegevens en de informatie mede begrepen die van leveranciers van Mediums NL strikt een vertrouwelijk karakter hebben. Mediums NL zal alle informatie van Opdrachtgever/Gebruiker betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar Diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven. Andersom zal Opdrachtgever/Gebruiker van Mediums NL ook geheimhouding betrachten betreffende alle informatie van Mediums NL, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige relevante informatie die zij verkrijgt en deze informatie niet aan derden geven.

Artikel 12 Promotioneel gebruik

Mediums NL is gerechtigd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, haar ontwerp, waaronder in iedere geval begrepen fotomateriaal van de door haar verrichte werkzaamheden, te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 Meerwerk

Verrekening van meerwerk vindt in ieder geval plaats:
-in geval van wijzigingen in de Overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;-in geval van afwijkingen van de bedragen zoals genoemd in offerte;-in de gevallen waarbij Mediums NL voorzieningen moet treffen, ten gevolge van de opschorting, worden deze als meerwerk verrekend.
Het gemis van een Schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Mediums NL op verrekening van meerwerk onverlet.

Artikel 14 Terugbrengen van verhuurde of in bruikleen gegeven Goederen

Indien Mediums NL aan Opdrachtgever/Gebruiker Goederen heeft uitgeleend en/of verhuurd, tegen betaling, dan is de Opdrachtgever/Gebruiker verplicht deze Goederen binnen vijf (5) werkdag na beëindiging van de Overeenkomst en/of voltooiing van de opdracht, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hierboven genoemde termijn is een fatale termijn.
Indien Opdrachtgever/Gebruiker, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Mediums NL het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op Opdrachtgever/Gebruiker te verhalen, onverminderd de overige aan Mediums NL in dit verband toekomende rechten.

Artikel 15 Verantwoordelijkheden Opdrachtgever/Gebruiker

Opdrachtgever/Gebruiker zal aan Mediums NL alle voor de uitvoering van Mediums NL haar werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
Opdrachtgever/Gebruiker zal indien nodig een geschikte ruimte voor Mediums NLter beschikkingstellen om die Diensten uit te kunnen voeren.
Opdrachtgever/Gebruiker zorgt ervoor dat zowel de contactpersoon als de overige werknemers en eventuele derden voor wie de Dienstverlening bedoeld is van de te leveren Dienstverlening, werkwijze en de duur van de Overeenkomst op de hoogte zijn.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

Behoudens grove schuld of opzet van Mediums NL of leidinggevende ondergeschikten van Mediums NL is Mediums NL niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van Mediums NL dan wel van personen door Mediums NL tot uitvoering van de Overeenkomst.
De aansprakelijkheid van Mediums NL jegens Opdrachtgever/Gebruiker is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag dat zij ter zake heeft gefactureerd en ontvangen. Indien het schadebedrag hoger is dan het gefactureerde bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Mediums NL uitgesloten.

Iedere aansprakelijkheid van Mediums NL voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Mediums NL is niet aansprakelijk voor een schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik van het geleverde voor een ander doel waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Evenmin is Mediums NL aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mediums NL is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever/Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
De aansprakelijkheid van Mediums NL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Opdrachtgever/Gebruiker Mediums NL onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Mediums NL ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Mediums NL meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Mediums NL vervalt door het enkele verloop van 3 maanden na het ontstaan van de vordering.
Voor zover Mediums NL krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk is, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;-De redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie vanMediums NL aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aanMediums NL toegerekend kunnen worden;-De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zoverOpdrachtgever/Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking vandirecte schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
Mediums NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
Alle gevolgen en gebruik van de het consulentenplatform geleverd door Mediums NLis op eigen risico van Opdrachtgever/Gebruiker. Mediums NL is niet verantwoordelijk voor schade of dataverlies dat is ontstaan door gebruiken van geleverde software.
Mediums NL is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuiste informatie op de site.
Mediums NL kan de kwaliteit en/of de beschikbaarheid van het internet en onderliggende telecommunicatienetwerken niet beïnvloeden, noch de technische uitrusting van derde partijen. Derhalve kan Mediums NL niet verantwoordelijk gesteld worden voor problemen van dien aard.

Artikel 17 Ontbinding

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Opdrachtgever/Gebruiker, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever/Gebruiker van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Mediums NL Opdrachtgever/Gebruiker binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Mediums NL zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
I.de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten totdat betalingvoldoende zeker is gesteld;
en/of
II.al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever/Gebruiker op teschorten; een en ander onverminderd Medium NL’s andere rechten onder welkeOvereenkomst met Opdrachtgever/Gebruiker dan ook en zonder dat Mediums NLot enige schadevergoeding is gehouden.
Indien Opdrachtgever/Gebruiker niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever/Gebruiker in verzuim en is Mediums NL gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
I.de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangendeOvereenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld;
en/of
II.die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel ofgedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd Mediums NL haar andererechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever/Gebruiker dan ook en zonderdat Mediums NL tot enige schadevergoeding is gehouden.
In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Mediums NL op Opdrachtgever/Gebruiker en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Mediums NL gerechtigd de betreffende Goederen terug te nemen. In dat geval zullen Mediums NL en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever/Gebruiker te betreden teneinde de Goederen in bezit te nemen. Opdrachtgever/Gebruiker is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Mediums NL in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.

Artikel 18 Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

Het Nederlandse Recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Mediums NL is gevestigd (Rechtbank Rotterdam) zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
Indien een bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. In dat geval heeft Mediums NL het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever/Gebruiker niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.